Vzw “Vrienden van de Basiliek”

Op 13 december 1922 werd de vzw “Les Amis de la Basilique Nationale du Sacré-Cœur à Koekelberg, à Ganshoren lez Bruxelles” gesticht, met als doel een gedreven fondsenwerving te organiseren voor de bouw van de basiliek.

De doelstelling van de vzw staat duidelijk verwoord in artikel 3 van haar statuten: “Het project van koning Leopold II en de wens uitgedrukt door kardinaal Mercier namens het Belgisch episcopaat om op de hoogvlakte van Koekelberg een nationale basiliek met aanhorigheden op te richten. De verenging zal al het nodige doen om de interesse in België en in het buitenland te wekken om het bouwwerk te voltooien; ze zal alle giften en schenkingen inzamelen teneinde het gebouw op te richten en te onderhouden; ze zal er de bestemming van controleren. Ten einde zal ze de meest uiteenlopende middelen aanwenden, zoals propaganda voeren, publiciteit, conferenties, vertoningen, inzamelingen houden, alsook inrichten van plaatselijke comités enz.”

Sinds de jaren ’90 echter vormden zich barsten en scheuren in de terracotta en schilferde het af. De ontwikkelde techniek had blijkbaar geen rekening gehouden met de verschillen in de uitzetting van de materialen beton en terracotta bij temperatuurschommelingen. Gewapend beton veroudert tevens door een langzaam krimpeffect en een terugdringen van de materie, waardoor lasten overgedragen kunnen worden op de broze terracotta-elementen.

Zo werd de vzw de opdrachtgever van een eerste restauratiefase van de terracotta van de basiliek in de apsis. In het kader van een samenwerking tussen de Federale Overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onder leiding van het bureau Ney & Partners en architect Jos Vandenbreeden werden de werken opgestart in mei 2003 en voor het jaareinde beëindigd. In een tweede fase werd in 2006 de verwarmingsinstallatie hersteld en vernieuwd, om de temperatuur in het gebouw te vrijwaren van te grote schommelingen.

De vzw Vrienden van de Basiliek staat in voor een groot deel van de kosten voor het onderhoud en de werking van de Basiliek.

We willen u graag bedanken voor uw vrijwillige bijdrage, die u kan storten op volgend rekeningnummer:

IBAN BE04 0012 7226 4831
BIC GEBABEBB

vzw Vrienden van de Basiliek
Basiliekvoorplein 1
1083 BRUSSEL

Basiliek van Koekelberg